-->

ads

Makalah Islam Sebagai Tamadun Melayu

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MAKALAH

Islam tamadun melayu adalah salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan pada jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Diniyah Pekanbaru. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang pengertian tamadun. Banyak pendapat yang mendefenisikan pengertian tamadun disini, diantaranya pengertian tamadun menurut  E.B. Taylor (Sarjana Barat), Ibnu Khaldun (Sarjana Islam), pengertian tamadun menurut kamus dewan dan KBBI serta pengertian tamadun dalam bahasa arab.
Kita mungkin baru mendengar dan mengenal istilah tamadun saat kuliah, karna memang sebelumnya saya sendiri juga belum pernah mendengar istilah tamadun tersebut. Jadi, agar kita dapat mengetahui apa sebenarnya itu tamadun dan bagaimana defenisinya, maka pada makalah inilah kita semua akan mengetahuinya.
Kata tamadun berasal dari bahasa arab yaitu maddana, madani dan din, nanti secara jelasnya akan kita bahas pada telaah pustaka. Walaupun banyak defenisi tentang pengertian tamadun ini, namun pada hakikatnya semuanya sama, yaitu tamadun adalah peradaban, kebudayaan dan kemajuan. Salah satu pengertian tamadun yang akan saya sebutkan pada latar belakang ini yaitu menurut KBBI :
Arti Kata tamadun Menurut KBBI yaitu :
ta·ma·dun : peradaban, kebudayaan, kemajuan.
ber·ta·ma·dun : beradab, berkebudayaan;,berkemajuan.
Dalam makalah ini kita dapat mengetahui beberapa hal yaitu :
1.    Pengertian tamadun
2.    Asal-usul tamadun
3.    Sumber-sumber tamadun
4.    Ciri-ciri masyarakat yang bertamadun
Tujuan pembuatan makalah yakni :
1.    Memberikan pengetahuan tentang pengertian tamadun.
2.    Mempelajari bagaimana asal-usul tamadun dan dari mana sumber-sumbernya.
3.    Agar mahasiswa dapat mengetahui ci-ciri masyarakat yang bertamadun.


BAB II
TELAAH PUSTAKA

B. DEFENISI TAMADUN

1.Pengertian Tamadun

a. Dalam Bahasa Arab
Tamadun berasal dari  bahasa arab yaitu :
a)  Maddana = perbuatan membuka bandar (kota) dan perbuatan memperhalus budi pekerti .
b)  Madani  = suatu sifat yang berkaitan  dengan cara hidup   masyarakat  dengan memperhalus budi pekerti.
c)  Din           = agama (menggambarkan kehidupan beragama).

b. Pengertian lain dari Tamadun
a)  Thaqafah (kebudayaan)
     Berasal dari kata thaqifa  yang berarti kemajuan intelektual ataupun peradaban yang tinggi pada sudut kebudayaan dan perilaku.
b)  Madaniyah (Kota-kota)
     Madaniyyah  berasal dari  kata madana yang berarti kota atau kehidupan menetap di kota. Mulai digunakan secara meluas setelah diperkenalkan oleh Muhammad Farid wadji dan Muhammad Abduh .
c)  Umran 
Berasal dari  kata ”amara”  yang bermakna rumah atau bangunan yang  mewakili simbolik kemajuan dan peradaban. Mulai digunakan oleh Ibnu Khaldun.
d)  Hadharah
Berasal dari kata ”hadhara”  berlawanan arti dengan badawa (kehidupan secara nomal) yaitu perbuatan duduk di kota. Ia juga diartikan sebagai perilaku kehidupan yang tinggi. Ia seringkali digunakan oleh Malek Bin Nabi.
c. Kamus Dewan        
Tamadun adalah suatu keadaan masyarakat  yang didasari oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya ,politik ,dan moral yang tinggi peradabannya.
d. E.B. Taylor (Sarjana Barat)
Dalam bahasa inggris tamadun searti dengan kata civilisation yang berasal dari kata civitas (kota). Seorang ahli antropologi menyatakan civilisation mencakup keseluruhan pencapaian manusia dalam hal pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat, tradisi, bakat dan kebolehan yang dihasilkan oleh masyarakat.
e. Ibnu Khaldun ( Sarjana Islam)
Tamadun adalah sekumpulan manusia yang mendiami sebidang tanah dan mempunyai perbekalan ekonomi yang mencukupi, keselamatan nyawa dan harta yang terjamin serta membolehkan mereka mencapai kemajuan dalam berbagai bidang (maju dan berkembang).

2. Asal-Usul Tamadun

a.  Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang membuat kajian khusus tentang tamadun pada abad ke-14 dalam bukunya al-Muqaddimah li Kitab al-'ibar wa Diwan al-Mabtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar.
b.  Beliau menggunakan kata umran sebagai tamadun yang kita fahami sekarang.
c.   Di Eropah, perkataan civilisation  mulai diungkapkan pada abad ke-18 dan mulai digunakan pada abad ke-19.

3. Sumber Tamadun

a.  Bersumberkan kebendaan
     Tamadun yang bersumberkan material atau kebendaan seperti bangunan-bangunan. Contohnya Tamadun Rom seperti Colosseum, Pantheon dan Circus Maximus.
b.  Bersumberkan akal  fikiran
     Tamadun yang bersumberkan intelektual yaitu pencapaian akal fikiran yang tinggi. Contohnya karya Pythagoras (580-500 SM).
c.   Bersumberkan kerohanian
     Tamadun yang bersumberkan mistik atau kerohanian.  Contohnya Tamadun Mesir dan Tamadun India.
d.  Bersumberkan wahyu
     Tamadun yang bersumberkan wahyu Allah. Contohnya Tamadun Islam.

4.Ciri-ciri masyarakat bertamadun

a.  Bentuk agama yang tinggi
b.  Negara yang tersusun rapi
c.   Sistem undang-undang
d.  Kehidupan bandar(kota)
e.  Bahasa dan sistem tulisan yang maju
f.    Bentuk-bentuk kesenian dan kebudayaan yang istimewa
Menurut sarjana Barat  {Darcy Roberio}
11 ciri-ciri tamadun :
1.  Penyebaran teknik pertanian
2.  Peternakan
3.  Pengkhususan fungsi kumpulan tertentu
4.  Revolusi perkotaan
5.  Kemunculan bandar(kota) dan negara
6.  Stratifikasi masyarakat dalam kelas-kelas sosial
7.  Pertanian
8.  Perairan
9.  Teknik, bilangan dan kalendar
10.   Perkembangan kapal
11.   Penciptaan mata uang

KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

                Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu : tamadun adalah suatu perubahan pembangunan dan kemajuan dalam setiap bidang kehidupan masyarakat yaitu dalam bentuk kebendaan (fisik), peraturan, pembangunan spiritual dari segi akhlak juga kemanusiaan dan lain sebagainya. Ia berterusan dan tidak terikat dengan sesuatu melainkan syarak. Tamadun Islam mementingkan pencapaian kedua-dua aspek kehidupan namun pembangunan spritual lebih diutamakan.

B.KRITIK DAN SARAN

                Akhirnya selesailah makalah saya yang membahas tentang pengertian tamadun. Sungguh, masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dalam penyusunan makalah ini. Apabila terdapat kesalahan penulisan saya mohon maaf. Terimakasih atas perhatiannya, kritik dan saran dari pembaca akan saya terima.


DAFTAR PUSTAKA

Seri Kembangan. 2008 . Pemikiran dan Tamadun islam. http://pemikiran-tamadun-islam.blogspot.co.id/2008/04/tamadun.html
Wanbk leo.2010.Defenisi Tamadun Islam. http://www.slideshare.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam
Wikipedia.2014.Tamadun . https://ms.wikipedia.org/wiki/Tamadun

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel